ครูอีสานดอทคอม
หน้าแรก » ข่าวครู » โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง สพป.ศก.1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2563

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง สพป.ศก.1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2563

โพสต์โดย : ครูอีสาน เมื่อ 08:16:26 น. เข้าชม 232 ครั้ง แจ้งลบ

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน 
๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ระหว่างวันที่ ๑ - 5 กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
๒.๖ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น
เอกสารตามข้อ ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, และ ๒.๖ ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และเอกสารที่เป็นฉบับส าเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ http://www.sisaketedu1.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

News Update

facebook