ครูอีสานดอทคอม
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ(ย่อ) » อรุณี วิเศษขลา : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียน เชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อรุณี วิเศษขลา : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียน เชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์โดย : ครูอรุณี เมื่อ 23:15:44 น. อ่าน 240 ตอบ 0

อรุณี  วิเศษขลา : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการเรียนการสอนการเขียน        เชิงสร้างสรรค์ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเขียน      เชิงสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน       การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ       ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/8  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยคู่มือ                การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ        4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียน        เชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบสอบถามครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3) รูปแบบการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียน              เชิงสร้างสรรค์ 4) แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์             5) แผนการจัดการเรียนรู้   6) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

           ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความต้องการของครูผู้สอน ครูมีความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคู่มือ การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย  พบว่า ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน มีความต้องการอยู่ในระดับมาก
  2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ “ 3PCE

5 STEPS  MODEL ”  มีองค์ประกอบ  6  องค์ประกอบ ได้แก่   1)   ปัจจัยนำเข้า 2)  วัตถุประสงค์  3) เนื้อหา               

4)กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5) การวัดผลประเมินผล และ 6) ผลลัพธ์

  1. ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์

พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนมีทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.64) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.72)

  1. ผลการรับรองและนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.40, S.D. = 0.49)