ครูอีสานดอทคอม
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ(ย่อ) » รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

โพสต์โดย : viyada เมื่อ 08:14:15 น. อ่าน 329 ตอบ 0

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 

ผู้วิจัย : วิยะดา ทองขุนดำ

ปีการศึกษา 2562

 

บทคัดย่อ

     การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผ่านการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือ คือ ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละความก้าวหน้า (D%) และทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H มีประสิทธิภาพเท่ากับ86.94/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80
  2. ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรียนด้วยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H สูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ : การอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H