ครูอีสานดอทคอม
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ(ย่อ) » ผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์โดย : onuma เมื่อ 01:04:17 น. อ่าน 77 ตอบ 0

ชื่อเรื่อง           ผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา       นายณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์

ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

ปีการศึกษา      2561

 

บทคัดย่อ

                        ผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส  ที่มีต่อการเรียนด้วย   ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล  3 ชุมชนวัดจันทราวาส  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561จำนวน 1 ห้องเรียน  รวม 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1)  ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  6 ชุด 2)  แผนการจัดการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา   และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 14 แผน 14 ชั่วโมง 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ จำนวน  1 ฉบับ ซึ่งมีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.28-0.74 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.97  และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.44-0.80 ค่าความเชื่อมั่น                          ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.88 เครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไข  เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test (Dependent)

 

สรุปผลการศึกษา

  1. ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.46/84.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง อาหาร และโภชนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ    ทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้  อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด