ครูอีสานดอทคอม
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ(ฉบับเต็ม) » รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

โพสต์โดย : ครูอีสาน เมื่อ 06:55:17 น. อ่าน 40 ตอบ 0

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการประเมินบริบทในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีผลการประเมินใน        การดำเนินงานมากที่สุดคือด้านที่ 2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 รองลงมาคือด้านที่ 1 ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานโครงการ และด้านที่ 3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และ 0.53 ตามลำดับ
  2. ผลการประเมินปัจจัยป้อนเข้าในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีผลการประเมินใน   การดำเนินงานมากที่สุดคือด้านที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลาอาคารสถานที่ในการดำเนินงานโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 รองลงมาคือด้านที่ 3 ความเพียงพอของงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และด้านที่ 1 ความเหมาะสมของระยะเวลาอาคารสถานที่ในการดำเนินงานโครงการ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ตามลำดับ
  3. ผลการประเมินกระบวนการในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีผลการประเมินใน       การดำเนินงานมากที่สุดคือด้านที่ 2 การนิเทศ ติดตามในการดำเนินงานโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 รองลงมาคือด้านที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ตามลำดับ
  4. ผลการประเมินผลลัพธ์ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีระดับผลการประเมินมากที่สุดคือประเด็นที่ 2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 รองลงมาคือประเด็นที่ 3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และประเด็นที่ 1 ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ตามลำดับ

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 โดยผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองมากเป็นลำดับที่ 1 (เหรียญทอง เท่ากับ 208 เหรียญ ) รองลงมาคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (เหรียญทอง เท่ากับ 201 เหรียญ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (เหรียญทอง เท่ากับ 195 เหรียญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 (เหรียญทอง เท่ากับ 190 เหรียญ) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (เหรียญทอง เท่ากับ 186 เหรียญ)