วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567

สมศ.มั่นใจปี 2564 ประเมินสถานศึกษาได้ตามเป้า

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า หลังจากที่ สมศ.ประเมินคุณภาพภายนอกช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า มีสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เข้ามาเป็นจำนวนที่น่าพอใจ ซึ่ง สมศ.ได้แบ่งจำนวนสถานศึกษาและช่วงการประเมินเป็น 3 ช่วง

ดังนี้ ช่วงที่ 1 ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษา ซึ่งส่ง SAR ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3,825 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานศึกษาแสดงความสมัครใจขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 ที่เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ 502 แห่ง และผลตอบรับจากการประเมินช่วงแรกนี้ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอกมากกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงที่ 2 อยู่ในช่วงของการประเมินจากผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาอีกกว่า 9,100 แห่ง

ดร.นันทากล่าวต่อว่า ช่วงที่ 3 ประมาณเดือน มิ.ย.นี้ สมศ.เตรียมส่ง SAR ของสถานศึกษาให้แก่ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมินผลวิเคราะห์ SAR เป็นครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีกกว่า 8,500 แห่ง ทั้งหมดเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) เป็นส่วนใหญ่ มั่นใจว่าการประเมินจะเป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากระบบต่างๆถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผนวกกับความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินภายนอกที่ทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น และมั่นใจว่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะดำเนินการได้กว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ อ่านเพิ่มได้ที่ https://www.thairath.co.th/news/society/2118742